09:09:09 AM, Thứ Abc 09/09/2021

Tin Kiên Giang, Rạch Rá