Nới thời hạn sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thông tư 69 nới thời hạn hoàn tất sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu từ ngày 30/6/2025 thành 31/12/2026.
Nới thời hạn sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu
Sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu. Ảnh minh họa: Hứa Chung - TTXVN

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 69/2023/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 57/2021/TT-BTC ngày 12/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định lộ trình sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu, thị trường giao dịch trái phiếu, thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh và thị trường giao dịch các loại chứng khoán khác.

Theo đó, Thông tư nêu rõ, chậm nhất đến hết ngày 31/12/2026, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) thống nhất tổ chức thị trường giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền có bảo đảm niêm yết, thị trường giao dịch cổ phiếu của tổ chức đăng ký giao dịch theo quy định tại Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Cùng với đó, trước ngày 1/7/2025, HoSE tiếp nhận, xem xét hồ sơ đăng ký niêm yết, tổ chức giao dịch cổ phiếu mới của tổ chức đáp ứng điều kiện niêm yết quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và có vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký niêm yết từ 120 tỷ đồng trở lên.

Từ ngày 1/7/2025, HoSE tiếp nhận và xem xét hồ sơ đăng ký niêm yết, tổ chức giao dịch cổ phiếu mới của tổ chức đáp ứng điều kiện niêm yết quy định tại Nghị định 155.

Thông tư 69 cũng quy định, chậm nhất đến hết ngày 31/12/2025, HoSE hoàn thành việc tiếp nhận cổ phiếu của tổ chức niêm yết từ Sở GDCK Hà Nội (HNX); đồng thời, cũng chậm nhất đến hết ngày 31/12/2026, HoSE hoàn thành việc tiếp nhận cổ phiếu của tổ chức đăng ký giao dịch từ HNX.

Thông tư 69 cũng sửa đổi điểm b, điểm c, điểm d, điểm e khoản 3 Điều 4 Thông tư 57. Theo đó, trước ngày 1/7/2025, HNX tiếp nhận và xem xét hồ sơ đăng ký niêm yết, tổ chức giao dịch cổ phiếu mới của tổ chức đáp ứng điều kiện niêm yết quy định tại Nghị định số 155 và có vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký niêm yết từ 30 tỷ đồn

g trở lên. Từ ngày 1/7/2025, HNX không tiếp nhận hồ sơ đăng ký niềm yết cổ phiếu mới của tổ chức.Chậm nhất đến hết ngày 31/12/2025, HNX hoàn thành việc chuyển cổ phiếu của tổ chức niêm yết từ HNX sang HoSE; chậm nhất đến hết ngày 31/12/2026, HNX hoàn thành việc chuyển cổ phiếu của tổ chức đăng ký giao dịch từ HNX sang HoSE. Sau khi hoàn thành việc chuyển cổ phiếu của tổ chức đăng ký giao dịch từ HNX sang HoSE, HNX không tiếp nhận hồ sơ đăng ký giao dịch mới của tổ chức.

Thông tư 69 cũng sửa đổi khoản 2 Điều 7 Thông tư 57 theo hướng: trường hợp tổ chức đã nộp hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu cho HNX trước ngày 1/7/2025 mà chưa được chấp thuận niêm yết, HNX có trách nhiệm chuyển hồ sơ đăng ký niêm yết của tổ chức sang HoSE trước ngày 8/7/2025 để HoSE tiếp tục xử lý hồ sơ đăng ký niêm yết của tổ chức theo quy định Pháp Luật”.

Trường hợp hồ sơ đăng ký niêm yết do HoSE tiếp nhận của tổ chức có vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký niêm yết dưới 120 tỷ đồng, nhưng chưa được chấp thuận niêm yết tính đến thời điểm Thông tư này có hiệu lực, HoSE có trách nhiệm chuyển hồ sơ đăng ký niêm yết của tổ chức sang HNX để tiếp tục xử lý hồ sơ đăng ký niêm yết theo quy định Pháp Luật. Thời hạn chuyển hồ sơ đăng ký niêm yết chậm nhất là 5 ngày làm việc kể từ ngày Thông tư 69 có hiệu lực.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/12/2023.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật