Công bố quyết định giao phụ trách Chi cục Thi hành án dân sự TP. Thủ Đức

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chiều ngày 04.01, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Cục Thi hành án dân sự (THADS) thành phố Hồ Chí Minh đã công bố các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Quyết định về việc sắp sếp Chi cục THADS cấp quận thuộc Cục THADS thành phố Hồ Chí Minh và thành lập Chi cục THADS  thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh; Quyết định về việc giao phụ trách Chi cục THADS thành phố Thủ Đức.
Công bố quyết định giao phụ trách Chi cục Thi hành án dân sự TP. Thủ Đức
Dự và chủ trì buổi công bố có Cục trưởng Vũ Quốc Doanh; Các đồng chí Phó Cục trưởng Cục THADS thành phố; Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Cục và Lãnh đạo của 03 Chi cục THADS Quận 2, Quận 9

Chi cục THADS thành phố Thủ Đức chính thức được thành lập từ ngày 01/01/2021 trên cơ sở sáp nhập ba (03) đơn vị Chi cục THADS Quận, 2, Quận 9, quận Thủ Đức (cũ), theo đó Chi cục THADS thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ theo địa giới hành chính mới kể từ ngày 01/01/2021 và kế thừa nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục THADS Quận 2, Quận 9 và quận Thủ Đức, TP.HCM theo quy định của Pháp Luật trong đó: Tiếp nhận và giải quyết công việc phát sinh trên địa giới hành chính mới từ ngày 01 tháng 01 năm 2021; Tiếp nhận và tiếp tục giải quyết các công việc do Chi cục THADS Quận 2, Quận 9 và quận Thủ Đức đang thực hiện trước ngày 01/01/2021 theo quy định của Luật Thi hành án dân sự và các văn bản Pháp Luật có liên quan; Tiếp nhận và chỉ đạo hoạt động đối với công chức, người lao động của 03 Chi cục đến khi hoàn thành việc sắp xếp nhân dự theo quy định.

Bà Nguyễn Thị Thu, Chi cục trưởng Chi cục THADS Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh phụ trách Chi cục THADS thành phố Thủ Đức, TP.HCM kể từ ngày  0/01/2021 cho đến khi kiện toàn được chức danh Chi cục trưởng Chi cục thành  phố Thủ Đức.

Phát biểu giao nhiệm vụ cho Lãnh đạo phụ trách Chi cục THADS thành phố Thủ Đức, Cục trưởng Vũ Quốc Doanh mong rằng với cương vị và trọng trách mới, bà Nguyễn Thị Thu tiếp nhận công việc, phụ trách điều hành Chi cục THADS thành phố Thủ Đức có kế hoạch bố trí sắp xếp phân công nhiệm vụ, báo cáo, tham mưu cho Lãnh đạo Cục những khó khăn, vướng mắc trong quá trình chỉ đạo điều hành để có chỉ đạo kịp thời thực hiện công việc hiệu quả đúng quy định của Pháp Luật.      

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật